ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
620419000006
A Study of Instruction in Vocational Education Institutions by Applying Multi-level Supply Model
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับ International (Humanities, Social Sciences and Arts)
รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
ศจีมาจ ณ วิเชียร
นายอ๊อด ทัมมะวง
01/01/2561 - 30/06/2561
11
4
331-347
0.80