ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
620419000008
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบเตรียมความพร้อมนักเรียนอาชีวศึกษา แบบมีส่วนร่วม โดยใช้วัฎจักรเดมมิ่ง
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
นายฉัตรชัย พันธ์นุรัตน์
01/01/2561 - 30/04/2561
9
1
18-27
0.80