ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610328000072
การออกแบบรูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
สุริยะ พุ่มเฉลิม
01/07/2558 - 31/12/2558
6
2
49-57
0.80