ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
620419000013
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
นางสาวกาญจนา เงื่อนกลาง
01/01/2561 - 30/04/2561
9
1
215-224
0.80