ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
620419000014
สมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักฝึกอบรมในอุตสาหกรรมยานยนต์โดยใช้เทคนิคเดลฟาย
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รวีวรรณ ชินะตระกูล
นายวงกต ศรีเพ็ญ
01/05/2561 - 31/08/2561
9
2
19-21
0.80