ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
620419000015
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการสอนวิชาโครงการ แบบมีส่วนร่วมของชุมชน โดยวิธีผสมผสาน
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
ดร.อโนมา ศิริพานิช
นายชลัท อุยถาวรยิ่ง
01/05/2561 - 31/08/2561
9
2
40-48
0.80