ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
620419000016
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการวางแผน สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
นายปรัชญา ประดับวิทย์
01/05/2561 - 31/08/2561
9
2
80-90
0.80