ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
620419000017
การศึกษาความต้องการจาเป็น ในการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนรายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
ดร.อโนมา ศิริพานิช
ชัยยศ ดำรงกิจโกศล
นายศิริพงศ์ ลัมพาภิวัฒน์
01/07/2561 - 31/12/2561
12
2
92-105
0.80