ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
620419000018
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชาเพื่อฝึกอบรมครูช่างในการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวทางคอนสตรัคติวิซึม
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
นายชัยวัฒน์ เห็นถูก
01/05/2561 - 31/08/2561
9
2
100-109
0.80