ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
620419000019
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบการบริหารงานวิชาการสำหรับ วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ด้วยการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วม
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
นายจิระ เฉลิมศักดิ์
01/05/2561 - 31/08/2561
9
2
118-126
0.80