ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
620419000020
การศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงานระดับอาชีวศึกษา ตามความต้องการของสถานประกอบการ
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รวีวรรณ ชินะตระกูล
ดร.อโนมา ศิริพานิช
นายจักราวุศ ดีแสง
01/05/2561 - 31/08/2561
9
2
170-179
0.80