ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - อื่นๆ
620508000001
ชุดทดลองการเปรียบเทียบค่าวัดอุณหภูมิ จากเทอร์โมคัปเปิล โดยใช้ RTD เป็นอุปกรณ์อ้างอิง
วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
ดร.กิตติวุฒิ ศุทธิวิโรจน์
ดร.ต้องชนะ ทองทิพย์
ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ
นายพงศธร มาหา
นายพร้อมพงศ์ สุตระ
01/07/2561 - 31/12/2561
3
2
54-63
0.40