ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
620621000001
การติดตามการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ
นายสุนทร ก้องสินธุ
01/01/2562 - 30/04/2562
18
1
12-21
0.80