ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
620621000002
การดำเนินงานตามรูปแบบศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้นเพื่อชุมชน
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ
นายสุจินต์ วังใหม่
01/04/2563 - 30/06/2563
22
2
0.80