ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610328000074
ผลของการใช้บทเรียนบนเว็บโดยใช้เครื่องมือทางปัญญาที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญา
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
นายศรัณย์ จารุชิตโสภณ
01/07/2558 - 31/12/2558
6
2
220-227
0.80