ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
620628000001
On Nonlinear Implicit Fractional Differential Equations with Integral Boundary Condition Involving p-Laplacian Operator without Compactness
THAI JOURNAL OF MATHEMATICS
Phatiphat Thounthong
01/01/2561 - 31/12/2561
SI
301 321
1.00