ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610328000075
การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานผ่าน เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้กรณีศึกษาด้วยวิดีโอแชร์ริง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
ว่าที่ ร.ต.กุลธวัช สมารักษ์
01/01/2558 - 30/06/2558
6
1
205-214
0.80