ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610328000076
การพัฒนาหนังสืออิเล็คทรอนิกส์มัลติมีเดียแบบภาพสองมิติและสามมิติ เรื่องรูปเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
นายสิทธิศักดิ์ ชมจันทร์
01/07/2558 - 31/12/2558
6
2
162-171
0.80