ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610328000077
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของครู
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กานดา พูนลาภทวี
ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
นางอุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา
01/01/2558 - 30/06/2558
1
147-156
0.60