ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
620701000022
Multi-language communication protocol model based on conceptual spaces and language games
Journal of Thai Interdisciplinary Research (JTIR) วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย
ผศ.ดร.วาทินี นุ้ยเพียร
01/01/2561 - 28/02/2561
13
1
0.80