ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
620701000037
Communication Protocol Model for Language Game with Multi-Agents and Multi-Languages Using Dynamic Radius of SOM
International Journal of the Computer, the Internet and Management
ผศ.ดร.วาทินี นุ้ยเพียร
01/05/2561 - 31/08/2561
26
2
107-113
0.80