ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610328000080
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการยอมรับระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของโรงพยาบาล
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ณมน จีรังสุวรรณ
สกลนันท์ หุ่นเจริญ
01/01/2558 - 30/06/2558
5
1
72-83
0.80