ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
620701000056
การวิเคราะห์การทำนายการลาออกกลางคันของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โดยใช้เทคนิควิธีการทำเหมืองข้อมูล
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
นางสาวชณิดาภา บุญประสม
01/01/2561 - 30/04/2561
9
1
0.80