ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
620701000057
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการบริหารคุณภาพหลักสูตรโดยวัฏจักรบริหาร PAOR
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
ดร.อโนมา ศิริพานิช
นายประดิษฐ ฮกทา
01/01/2561 - 30/04/2561
9
1
0.80