ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
620701000058
การใช้ระบบการเรียนโดยใช้กิจกรรมออนไลน์เป็นฐาน ตามรูปแบบ R2D2 บูรณาการกับการสร้างแผนที่ความรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามสมรรถนะครู
วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
ดร.สุธิดา ชัยชมชื่น
กรรณิกา ทองพันธ์
01/05/2561 - 31/08/2561
9
2
0.80