ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610328000081
รูปแบบการพัฒนาแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประเมินตามสภาพจริง รายวิชาโครงงานนักศึกษาด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ณมน จีรังสุวรรณ
ปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี
01/01/2558 - 31/03/2558
17
1
24-32
0.80