ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
620701000063
การศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงานระดับอาชีวศึกษาตามความต้องการของสถานประกอบการ
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รวีวรรณ ชินะตระกูล
ดร.อโนมา ศิริพานิช
นายจักราวุศ ดีแสง
01/05/2561 - 31/08/2561
9
2
0.80