ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
620701000065
การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ร่วมกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและการประเมินตามสภาพจริง
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.กฤช สินธนะกุล
ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
นางสาวสุภาณี ธรรมะ
01/05/2561 - 31/08/2561
9
2
0.80