ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
620701000068
การพัฒนารูปแบบ ระบบ และหลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการสอนวิชาโครงการ
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
รศ.ดร.สบสันติ์ อุตกฤษฏ์
ว่าที่ร้อยเอกรุ่งสว่าง บุญหนา
01/09/2561 - 31/12/2561
9
3
0.80