ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
620701000069
การใช้โครงข่ายประสาทเทียมคาดการณ์อัตราการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในกลุ่มผู้ป่วยเด็กโรคระบบทางเดินหายใจ
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
01/09/2561 - 31/12/2561
9
3
0.80