ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
620701000072
การพัฒนาและประเมินคุณภาพระบบครูที่ปรึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
ดร.อโนมา ศิริพานิช
นายชาตรี จำปาศรี
01/09/2561 - 31/12/2561
9
3
0.80