ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
620701000073
การศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการเรียนที่บันทึกด้วยระบบติดตามพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.กฤช สินธนะกุล
ดร.สมคิด แซ่หลี
นางกัญญารัตน์ อู่ตะเภา
01/09/2561 - 31/12/2561
9
3
0.80