ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
620701000074
State Observer-Based Parameter Estimation for PMSM Drive by using Non-linear State Observer
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41 The 41th Electrical Engineering Conference (EECON-41)
ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
21/11/2561 - 23/11/2561
0.20