ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
620701000078
การพัฒนาสื่อโปรแกรมจําลองคอมพิวเตอร์ตามกระบวนการแบบสะเต็มศึกษาด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม
การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 (10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand, ณ โรงแรมจันทร์ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก
ดร.นุชนาฎ ชุ่มชื่น
รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
กัญญวิทย์ กลิ่นบำรุง
น.ส.วารินี วีระสินธุ์
26/06/2561 - 29/06/2561
0.20