ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
620701000080
การสอนด้านวิศวกรรมโดยใช้การจำลองสถานการณ์แบบ RISDA สำหรับการศึกษาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 (10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand, ณ โรงแรมจันทร์ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก
รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
กนกวรรณ เรืองศิริ
นายเอกพันธุ์ พาเจริญ
26/06/2561 - 29/06/2561
0.20