ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610328000083
รูปแบบการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ผ่านกูเกิ้ลคลาวด์คอมพิวติ้ง เพื่อส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในศตวรรษที่ 21
วารสารศึกษาศาสตร์
ณมน จีรังสุวรรณ
น.ส.ธัญธรณ์ อมรกิจภิญโญ
01/05/2558 - 31/08/2558
26
2
84-91
0.60