ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
620701000081
ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบสปาร์ค (SPARK Model) ในวิชาหลักการบริหารอาชีวศึกษา
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3
ดร.พรวิไล สุขมาก
11/01/2561 - 12/01/2561
0.20