ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
630428000003
การศึกษาช่องว่างสมรรถนะของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรก่อสร้างอาคารระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และความต้องการของสถานประกอบการก่อสร้างในประเทศลาว
วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์
ดร.กฤช สินธนะกุล
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
นายคำมอน เที่ยงจันทะลา
01/01/2562 - 30/06/2562
12
1
81-90
0.60