ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
630428000004
การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหานักศึกษาจบการศึกษาช้ากว่าแผนการเรียน กรณีศึกษา : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น
ดร.วิบูลย์ เลิศวิมลนันท์
ดร.อโนมา ศิริพานิช
นางสาวสิริพร สุดแก้ว
01/01/2562 - 30/06/2562
16
1
118-125
0.60