ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
630428000005
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเน้นความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีวิชาความคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบ
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับ International (Humanities, Social Sciences and Arts)
รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
ดร.อโนมา ศิริพานิช
นายบวร เครือรัตน์
01/05/2562 - 30/06/2562
12
3
476-494
0.80