ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
630428000007
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูสอนวิชาชีพด้วยวิธีผสมผสานเพื่อสร้างชุดการเรียนซ่อมเสริมด้วยตนเอง
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
รศ.ดร.สบสันติ์ อุตกฤษฏ์
นางสาวสิริลักษณ์ ศรีธิธง
01/01/2562 - 30/04/2562
10
1
1-9
0.80