ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610328000084
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
ณมน จีรังสุวรรณ
นายประดิษฐ์ สงค์แสงยศ
01/07/2558 - 31/08/2558
27
95
9-15
0.60