ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
630428000012
รูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
01/01/2562 - 30/04/2562
10
1
148-156
0.80