ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
630428000013
การพัฒนารูปแบบบริหารจัดการในธุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
นายวิรัช จิตสมานกุล
01/01/2562 - 30/04/2562
10
1
157-164
0.80