ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
630529000001
การศึกษาเหตุผลในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ: การวิจัยผสมผสานวิธีการ
งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2563
รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
ศจีมาจ ณ วิเชียร
01/05/2563 - 01/05/2563
1078-1088
0.40