ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
630529000003
การศึกษาเหตุผลในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ: การวิจัยผสมผสานวิธีการ
งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2563
รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
ศจีมาจ ณ วิเชียร
น.ส.นภากร เกษมจิต
01/05/2563 - 01/05/2563
1078-1088
0.40