ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610328000085
รูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสร้างสรรค์บนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
น.ส.พินันทา ฉัตรวัฒนา
01/04/2558 - 30/06/2558
8
2
88-101
0.80