ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
630615000002
การศึกษากระบวนการจีโอโพลิเมอร์ไรเซชั่นของดินคาโอลิไนท์ด้วยสารส้ม หินเพอร์ไลต์และโซดาไฟ
งานประชุมครุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11
ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์
ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ คงสมศักดิ์สกุล
นายอิทธิพล มีผล
19/03/2562 - 19/03/2562
2019
297-306
0.02