ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610328000086
ความคิดเห็นต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ คลาวด์คอมพิวติงและโมบายแอพพิเคชัน เพื่อการศึกษาของนักศึกษาปริญญาเอก
วารสารพยาบาลศาสตร์
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
เจือจันทน์ วัฒกีเจริญ
ไพศาล จันทรังษี
17/11/2558 - 17/11/2558
33
Suppl 1
66-76
0.80