ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
630922000001
โครงการ "การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำเกษตรกรรมเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำเกษตรกรรมและการใช้น้ำต้นทุนที่เหมาะสม"
ศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง
02/05/2562 - 01/05/2563
2562-2563
0.02